Apexcoder  tech

चाँगुइ लक्ष्मीनारायणया अजूचायपूगु पूजा थौं

eBukhan – बिराज,    २०८१ बैशाख ११, मंगलबार    वर्गीकृत तजिलजि

थौं चैत्र पुन्हि । नेवाः समाजय् थुगु पुन्हियात ल्हुति पुन्हि धायेगु याः । ल्हुतिइ मेला जुइगु दिं जूगुलिं थौंया दिंयात ल्हुति पुन्हि धाःगु खः ।

तर थौंया दिंयात सक्व पुन्हि नं धाइगु खँ म्ह्वः मनूतयसं जक स्यू जुइफु ।

थौं हे सक्वय् बज्रयोगिनी द्यः कुहां बिज्याकी । लिसें थौं हे चाँगुइ बिष्णुकमलाजा धयातःम्ह अर्धनारीश्वर लक्ष्मीनारायणया अजूचायापूगु पूजा नं जुइ ।

चाँगुया बछि विष्णु व आधा लक्ष्मी द्यः थुम्ह अर्धनारीश्वर लक्ष्मीनारायणया अजूचायापुगु पूजा थौं सनिलय् चाँगुइ जुइ ।

अप्वः यानाः द्यःपिनिगु न्ह्यःने च्वनाः न्ह्यःनं पूजा यायेगु याइ । तर, चाँगुया थ्व लक्ष्मीनारायणया पूजा पूजारी ल्यूने च्वनाः अःखतं पूजा याइगु जूगुलिं अजूचायापुगु खः ।

ल्यूनं पूजा याइगु थज्याःगु परम्परा मेथाय् मदुगु अनुमान चाँगुनारायणया भँडेल प्रजेन भँडेलया दु ।

थौं सनिलय् चाँगुनारायण देगःया नैऋत्य कोण अर्थात दक्षिण व पश्चिम दिशाया कुनाय् विष्णुकमलजाया मूर्ति तयाः चाँगुनारायणया मूल पूजारीं ल्यूनं अर्धनारीश्वर लक्ष्मीनारायणया पूजा याइ ।

थ्व पूजाया इलय् निम्ह त्वायपिं बज्रयोगिनी व विष्णुकमलजा नापलाइगु जूगुलिं निम्ह त्वायया दथुइ च्वनेमज्यूगु मान्यता दुगु प्रजेनया धापू दु ।

बज्रयोगिनी व लक्ष्मीनारायण नापलाइबलय् निम्ह द्यःपिनि दथुइ दैवीय उर्जा पिहांवइगु व अज्याःगु दैवीय उर्जाया दथुइ मनूत च्वनेमज्यूगु चाँगुनारायणया मूल पूजारी चक्रधरानन्द राजोपाध्यायं धयादिल ।

‘बज्रयोगिनी व लक्ष्मीनारायण नापलाइबलय् निम्हेसिया दथुइ दैवीय उर्जा पिहांवइ, गुगु उर्जा साधारण मनुखं सह याये फइमखु । अयजूगुलिं थज्याःगु शक्तिशाली उर्जाया दथुइ मच्वंसे ल्यूने च्वनाः पूजा याःगु खनेदु’ मूल पूजारी राजोपाध्यायया धापू खः ।

थ्वयां न्ह्यः थौं हे सुथय् चाँगुनारायण देगः दुने तयाः लक्ष्मीनारायणया विशेष पूजा याःगु खः । चाँगुनारायणया नित्य पूजा धुंकाः लक्ष्मीनारायणया विशेष पूजा जूगु खः ।

थौं पुन्हि जूगुलिं बागमतिं नीलः हयाः पूजा यायेमाःगु परम्परा दुगु मूल पूजारी राजोपाध्यायं जानकारी बियादिल ।

सुथसिया विशेष पूजा धुंकाः ई जुलकि चाँगुनारायणका मूल पूजारी मूर्ति हयाः देगःया नैऋत्य कोणया पेटीइ तयेहइ ।

नैऋत्य कोणया पेटीइ तयाः याइगु थ्व अजूचायापुगु पूजा धुंकाः लक्ष्मीनारायणया मूर्तियात मूल पूजारीं ज्वनाः देगलं क्वय् पुर्वपाखे दुगु ल्वहंहितिपाखे हइ ।

आचाःजुं गुंगू मकः, मेम्ह छम्हेसित तप्वाःगु देवा अले बाजागाजालिसें मूल पूजारीं लक्ष्मीनारायणयात कुबियाः ल्वहंहितिपाखे यंकाः ल्वहँहिति च्वय् दुगु छगः ल्वहँतय् दिकाबी ।

वयां लिपा सर्वसाधारणं लक्ष्मीनारायणया दर्शन व पूजा याइ । सर्वसाधारणं धाःसा द्यःयात न्ह्यःनं हे पूजा याइ ।

बहनी सर्वसाधारणं पूजा क्वचायेकाः द्यःयात हाकनं मूल पूजारीं हे ज्वनाः च्वय् देगलय् हइ ।

देगः स्वचाः चाःहिलेधुंकाः लक्ष्मीनारायणयात देगलय् दुत यंकी व बहनीसिया आरतीय यायेधुंकाः थौंया अजूचायापुगु थ्व पूजा क्वचाइ ।